دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مسروری1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای ذوالفقار ویشکائی1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452ناظر تاسیساتمعاونت عمران
آقای صدیق1451رییس اداره نگهداری و پشتیبانیمعاونت عمران
آقای مهندس اسماعیلی1480معاون عمران مدیر امور عمرانی املاک و مستغلاتمعاونت عمران
فکس معاونت عمران1482فکس معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای قاسم زاده1454کارشناس عمرانمعاونت عمران
خانم انصاری1580رئیس اداره مطالعات فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم کالجی1519کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم پرورش1582کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 590 مورد.