دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای ملا1151متصدی امور دفتری و بایگانیحوزه ریاست
آقای دکتر میهمی1160مدیر دفتر امور حقوقیحوزه ریاست
آقای محمدی1161متصدی امور دفتری بایگانی حقوقیحوزه ریاست
آقای علی جعفر زاده1162کارشناس امور قراردادهاریاست
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
خانم صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
خانم دکتر متین1180کمیته برنامه علمی- مستقردر دانشگاه فنی مدیر کل برنامه علمی پدافند غیر عامل مستقر در دانشکده فنیمعاونت پژوهش
خانم شاه قلعه1181مدیر کل برنامه علمی پدافند غیر عامل مستقر در دانشکده شیمیحوزه ریاست
خانم دکتر ببری گنبد1184رئیس شورای دانش علوم انسانی برنامه علمی پدافند غیر عاملحوزه ریاست
خانم حمیده دهقانی1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 591 مورد.