دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای جعفری1853تعاونی مصرفمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای محمدی7804حراستدانشکده زبانهای خارجی
آقای حسن زاده4804حراستدانشکده فنی و مهندسی
حراست ستاد1138 1139حراستریاست
آقای پناهی6804حراستدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم قمری4401حسابداردانشکده فنی و مهندسی
آقای مرادی2401حسابداردانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم فلاح5400حسابداردانشکده برق و کامپیوتر
خانم سرخه1391حسابدار اداره حسابداریمعاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
خانم سعادتی1342حسابدار اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 589 مورد.