دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر ابراهیمی8302مدیر گروه ادیاندانشکده الهیات
آقای دکتر سید وکیلی8803سرپرست پژوهش و فناوریدانشکده الهیات و معارف اسلامی
آقای جمال حسینی5516اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
خانم فدوی5606کارشناس کتابخانهدانشکده برق و کامپیوتر
آقای گل آرا5801کارشناس امور آموزشی مسئول دفتر رئیس دانشکدهدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دلاوری5100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم صادقی5604سایت کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم حمیدی5511کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم حسینی5540خدمات کامپیوتریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم کشوادی5500مدیر آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 589 مورد.