دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
خانم ع احدی-کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
خانم قاسم زاده تکیه-کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
آقای مشاغی7510کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر عامری شهرابی2312مدیر گروه مدیریت بیمه، کسب و کار های کوچک وامور بانکیدانشکده مدیریت
خانم قلی پور6633کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی - دانشکده شیمی
آقای بنیادی9540کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
آقای چوبداری6619کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
شرکت لیدوما طلایی روز1643شرکت لیدوما طلایی روزساختمان آزمایشگاه مرکزی
خانم تهمتن کاوکانی1621مسئول امور پژوهشیمعاونت پژوهش
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 590 مورد.