دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
آقای موسوی1592کارشناساداره قرآن و عترت
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمعآزمایشگاه مرکزی واحد
خانم قلی پور6633کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی - دانشکده شیمی
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای چوبداری6619کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
دفتر حراست6805دفتر حراست(پژوهشگاه) مجتمع آزمایشگاهی شهید فخری زاده
سانترال مرکزی1000-1009
خانم معین1459پیمانکار
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 590 مورد.