دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بنیادی9540کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
خانم حدادی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم صبوری9600مدیر پژوهشدانشکده علوم زیستی
خانم ایلانلو9700مسئول امور دانشجوییدانشکده علوم زیستی
خانم رحمنی9702کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر اخوان سپهی9800رئیس دانشکدهدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم دکتر شریف نیا9803معاون آموزشی و پژوهشیدانشکده علوم زیستی
-22949795مدیر آموزشدانشکده علوم زیستی
خانم ادیب زاده77317841معاونت آموزشی دانشجویی فرهنگیدانشکده مدیریت
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 590 مورد.