دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای علی رحم نظری1708کارمند دبیرخانهمعاونت اداری و مالی
خانم عرب شیرازی1703کارمند دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم محمودی زرندی1295کارگزین هئات علمیمعاونت آموزش
خانم کریمی1291کارگزین هئات علمیمعاونت پژوهش
خانم رهبر1292کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
صادقی ویشکایی1293کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
آقای شعبانی1294کارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
آقای صادق ویشکائیکارگزین هیات علمیمعاونت آموزش
خانم دکتر متین1180کمیته برنامه علمی- مستقردر دانشگاه فنی مدیر کل برنامه علمی پدافند غیر عامل مستقر در دانشکده فنیمعاونت پژوهش
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
نمایش 581 تا 590 مورد از کل 590 مورد.