دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر پروین3301مدیرگروه ادبیات فارسی و مسئول مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشکده علوم انسانی
دکتر شکری3302مدیر گروه فلسفهدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر ادریسی3303مدیرگروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
بسیج دانشجوئی3306بسیج دانشجوئی خواهراندانشکده علوم انسانی
دکترنصراللهی3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی
دکتر درودیان3805معاون پژوهش و فناوریدانشکده علوم انسانی
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده علوم انسانی
دکترشاهسوند3310مدیرگروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 549 مورد.