دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر رادان3303مدیر گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
بسیج دانشجوئی3306بسیج دانشجوئی خواهراندانشکده علوم انسانی
دکتررحمانزاده3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی
دکتر درودیان3805معاون پژوهش و فناوریدانشکده علوم انسانی
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر صابر راد3300مدیرگروه حقوق مقطع کارشناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر شاهسوندی3310سرپرست گروه حقوق خصوصی مقطع تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 587 مورد.