دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم نیکو-کارشناس امور پزوهشی و فناوریدانشکده علوم انسانی
خانم نیکو3601کارشناس امور پژوهشیدانشکده علوم انسانی
خانم نیافر1593کارشناس دانشجویی فرهنگیدانشکده علوم پایه
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
خانم نوری1502مدیر امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم نوروزی6630کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم نوروزی1431مسئول امور اقتصاد دانش بنیانمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نظری3520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم نصیری حاجی آقا3510کارشناس آموزشدانشکده علوم انسانی
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 587 مورد.