دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم آشوری7550مسئول برنامه ریزی دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
خانم حیدری7530کارشناس امور آموزسی ( مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده زبانهای خارجی
خانم شجاعی7520کارشناس امور آموزسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای قناعتچی7512متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم شجاعی قاهان7511کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم طاهری7500مدیر امور آموزشی پژوهشی و فناوریدانشکده زبانهای خارجی
خانم صدیقی7400مسئول حسابداری دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 587 مورد.