دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای امیر حقیقی1864کارشناس تدارکاتمعاونت اداری و مالی
آقای امیری خطیب4532کارشناس امتحاناتدانشکده فنی و مهندسی
آقای انصاری2700رئیس اداره امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای اوجاقلو2100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده مدیریت
آقای باقرحسینی3100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده علوم انسانی
آقای باقی نژاد4520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده فنی و مهندسی
آقای بختیاری1108مدیر امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاریمعاونت توسعه مدیریت و منابع
آقای بداقی1702متصدی دبیرخانهمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای بدر نژاد-رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
آقای بدرنژاد1206کارشناس اداره پشتیبانیمعاونت آموزشی
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 591 مورد.