دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
حفاظت فیزیکی برادران6806حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم موسوی6805حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی
اتاق استراحت حفاظت فیزیکی6807حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
حفاظت فیزیکی1141حفاظت فیزیکیریاست
آقای اسماعیل زاده عربی4705خدمات امور دانشجوییدانشکده فنی و مهندسی
خانم خزائی9540خدمات کامپیوتردانشکده علوم زیستی
خانم حسینی5540خدمات کامپیوتریدانشکده برق و کامپیوتر
بسیج2506خواهراندانشکده مدیریت
خانم گروسی4101دبیرخانهدانشکده فنی و مهندسی
آقای نوایی2101دبیرخانهدانشکده مدیریت
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 591 مورد.