دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم میر حسینی4604کارشناس کتابداردانشکده فنی و مهندسی
خانم مهریاد9400امور مالیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم مهرورز6623کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم ملکی1583کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم ملکی1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی
خانم ملک لو1622مسئول امور پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم مقدم چرگری نژاد9511کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
خانم مفرج1361کارشناس اداره حقوقمعاونت اداری و مالی
خانم معین1459پیمانکار
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 590 مورد.