دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم امتیاز جو1209سرپرست اداره کل برنامه ریزی آموزشیمعاونت آموزشی
آذرکیانی1210کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای اشرفی مهابادی1220رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
-1222کارشناس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای دشتی پور1230رییس اداره امتحاناتمعاونت آموزشی
خانم رحیمی جعفری1232کارشناس امتحاناتمعاونت آموزشی
آقای سلیمان پور1234کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم حاج محمدی1240رییس اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
خانم طباطبایی1242کارشناس امور آموزشی اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
آقای فقیه عبداللهی1243کارشناس امور آموزشی اداره ثبت ناممعاونت آموزشی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 591 مورد.