دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای محبی6101دبیرخانهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای محرری9101دبیرخانهدانشکده علوم زیستی
انتظامات1147درب جنوبحوزه ریاست
انتظامات1148درب شمالحوزه ریاست
انتظامات1149درب کارگاهیحوزه ریاست
آقای دکتر میرزایی3319دفاع مقدسدانشکده علوم انسانی
آقای منیری1146دفتر حفاظت فیزیکیریاست
آقای پور عباس1100دفتر ریاستریاست واحد
آقای تقوایی6307دفتر نشریهدانشکده شیمی
آقای گیویان1610رئیس اداره امور اقتصادی دانش بنیانمعاونت پژوهش
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 591 مورد.