دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده علوم انسانی
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم کبری نعمتی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش و فناوری
خانم رضائیان3602کارشناس کتابداریدانشکده علوم انسانی
آقای علیرضا جعفری2601کارشناس سایت اینترنتدانشکده مدیریت
آقای پنام3700رئیس امور دانشجویی و فرهنگیدانشکده علوم انسانی
خانم سیما جوادی3701فارغ التحصیلاندانشکده علوم انسانی
آقای محسنی3703متصدی امور دانشجوییدانشکده علوم انسانی
خانم انتخابی فرد3704کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر برادران2800ریاستدانشکده مدیریت
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 590 مورد.