دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم کبری نعمتی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش و فناوری
خانم رضائیان3602کارشناس کتابداریدانشکده علوم انسانی
آقای علیرضا جعفری2601کارشناس سایت اینترنتدانشکده مدیریت
آقای پنام3700رئیس امور دانشجویی و فرهنگیدانشکده علوم انسانی
خانم زارع3701کارشناس امور آموزشدانشکده علوم انسانی
آقای محسنی3703متصدی امور دانشجوییدانشکده علوم انسانی
خانم انتخابی فرد3704کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر شیخ السلام2800ریاستدانشکده مدیریت
آقای شیرین پور4102کارشناس دبیر خانهدانشکده فنی و مهندسی
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 587 مورد.