دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شعبان زاده3801مسئول دفتر ریاستدانشکده علوم انسانی
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده علوم انسانی
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم کبری نعمتی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش و فناوری
خانم رضائیان3602کارشناس کتابداریدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر غزازانی1634کارشناس پژوهش کتابدارمعاونت پژوهش
آقای علیرضا جعفری2601کارشناس سایت اینترنتدانشکده مدیریت
آقای پنام3700رئیس امور دانشجویی و فرهنگیدانشکده علوم انسانی
خانم سیما جوادی3701فارغ التحصیلاندانشکده علوم انسانی
آقای محسنی3703متصدی امور دانشجوییدانشکده علوم انسانی
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 549 مورد.