دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم مقدم چرگری نژاد9511کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
خانم مفرج1361کارشناس اداره حقوقمعاونت اداری و مالی
خانم معین1459پیمانکار
خانم معصومی گودرزی6615کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم معصومی6653 6647کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم معتمدهاشمی6614کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
خانم معاونی7304مدیرگروه زبان ایتالیایی ، اسپانیایی و زبان روسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم مرادی1632کارشناس امور خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم مرادی1652کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم مدیری6652کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 589 مورد.