دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
اتاق استراحت حفاظت فیزیکی6807حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
حفاظت فیزیکی برادران6806حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
دفتر حراست6805دفتر حراست(پژوهشگاه) مجتمع آزمایشگاهی شهید فخری زاده
آقای پناهی6804حراستدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاستدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 587 مورد.