دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مظاهری نژاد1250رییس اداره خدمات آموزشیمعاونت آموزشی
خانم سلطانی1260رئیس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای رستم نژاد1261متصدی امور آموزشیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خانم علی آبادی1270رییس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
آقای یار احمدی1271کارشناس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
آقای بهمنی1280رییس اداره مطالعاتمعاونت آموزشی
خانم شیاسی1282کارشناس امور آموزشی کارشناس اداره مطالعات وارتقاء کیفیتمعاونت آموزشی
خانم رفیعی مقدم1283کارشناس اداره ترفیعات وارتفاءمعاونت آموزشی
خانم بخشائی1290رئیس اداره کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم کریمی1291کارگزین هئات علمیمعاونت پژوهش
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 591 مورد.