دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر سلیمی6610رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سرپرست مجتمعآزمایشگاه مرکزی واحد
خانم شیشه چی3500رئیس اداره آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم شفائی نیا4500رئیس اداره آموزشدانشکده فنی و مهندسی
خانم کارگری8500رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آقای مرتضوی نیک1640رئیس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
خانم دکتر غزازانی1634رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
آقای رمضان زاده1370رئیس اداره اموالمعاونت اداری و مالی
آقای صالح2500رئیس اداره امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
آقای انصاری2700رئیس اداره امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای بدر نژاد-رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 591 مورد.