دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای محمدی7804حراستدانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 37105---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی
خانم توانا7302مدیرگروه زبان ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم معاونی7304مدیرگروه زبان ایتالیایی و زبان روسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر شجاعی7305مدیر گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 591 مورد.