دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم محمدخانی5530کارشناس آموزش(مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
خانم محمد خانی2516کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم محتشم نیا1635کارشناس نشریاتمعاونت پژوهش و فناوری
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده علوم انسانی
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
خانم لهردی-مسئول پژوهشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم لطفعلی زاده6700مسئول امور دانشجوییدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم قیومی1541کارشناس امور نقل و انتقالاتمعاونت دانشجویی فرهنگی
خانم قمری4401حسابداردانشکده فنی و مهندسی
خانم قلی پور6633کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی - دانشکده شیمی
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 590 مورد.