دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم راستان22949795مدیر آموزشدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر شریف نیا9803معاون آموزشی و پژوهشیدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر ترابی9802معاونتدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای دکتر اخوان سپهی9800رئیس دانشکدهدانشکده علوم زیستی
خانم رحمنی9702کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم زیستی
خانم فیضی9701کارشناس امور دانشجوییدانشکده علوم زیستی
خانم ایلانلو9700مسئول امور دانشجوییدانشکده علوم زیستی
خانم صبوری9600مدیر پژوهشدانشکده علوم زیستی
خانم حدادی9550برنامه ریزی- مسئول فارغ التحصلان کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم خزائی9540خدمات کامپیوتردانشکده علوم زیستی
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 591 مورد.