دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم صادقی9521مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم زیستی
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم زمان9514کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم دانشور9513کارشناس آموزشدانشکده علوم زیستی
خانم جلالی9512کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم مقدم چرگری نژاد9511کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
خانم پور حسین9510کارشناس آموزش دانش آموختگاندانشکده علوم زیستی
خانم خزائی9500مدیر امور آموزشی دانشکده علوم زیستیدانشکده علوم زیستی
خانم صبیحی9401مسئول مالیدانشکده علوم زیستی
خانم مهریاد9400امور مالیدانشکده علوم و فنون دریایی
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 587 مورد.