دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم عباسی1516کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم کالجی1519کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی و فرهنگی
سیده زهرا حسنی1512کارشناس امور دانش آموختگانامور دانش آموختگان
خانم سلیمانیان1522کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجوئی
خانم توحیدی منفرد1513کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم مرادی1632کارشناس امور خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم صادقی2704کارشناس امور اموزشی- امور دانش اموختگاندانشکده مدیریت
خانم زارع1704کارشناس امور اداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم شیاسی1282کارشناس امور آموزشی کارشناس اداره مطالعات وارتقاء کیفیتمعاونت آموزشی
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
نمایش 91 تا 100 مورد از کل 590 مورد.