دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 37105---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی
سانترال مرکزی1000-1009
هیأت بازرسی سازمان1124-1125سازمان
فکس مدیر آموزش1205معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
نمایش 581 تا 587 مورد از کل 587 مورد.