دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای شیرین پور4102کارشناس دبیر خانهدانشکده فنی و مهندسی
خانم نیافر1593کارشناس دانشجویی فرهنگیدانشکده علوم پایه
خانم توحیدی منفردکارشناس دانش آموختگانمعاونت آموزش
خانم اسدی راد7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
-1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم مرادی1652کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم زارعی اسفند آباد-کارشناس حسابداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای چهراقی1861کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای واحدی1862کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نمایش 51 تا 60 مورد از کل 590 مورد.