دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای حسینی روشن5521کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
-8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم آیینکارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
خانم سعیدی2706کارشناس امورفرهنگی دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم نیکو3601کارشناس امور پژوهشیدانشکده علوم انسانی
خانم نیکو-کارشناس امور پزوهشی و فناوریدانشکده علوم انسانی
خانم قیومی1541کارشناس امور نقل و انتقالاتمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای علی جعفر زاده1162کارشناس امور قراردادهاریاست
نمایش 61 تا 70 مورد از کل 587 مورد.