دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شاکر1571کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم ملکی1583کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم بیگی1572کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم انتخابی فرد3704کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم انسانی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
خانم سرابی اینانلو6704کارشناس امور فرهنگیدانشکده شیمی و علوم پایه
مسئول مطالعات و عترت و نمازخواهران1592کارشناس امور فرهنگیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
خانم زمان9514کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم رحمنی9702کارشناس امور فرهنگیدانشکده علوم زیستی
آقای حسینی نصب1553کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
نمایش 71 تا 80 مورد از کل 587 مورد.