دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم شاهسوند1552کارشناس امور دانشجوییمعاونت دانشجویی
خانم فیضی-کارشناس امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای عبدالکریمی1531کارشناس امور دانشجوئیمعاونت دانشجویی
خانم اشراقی1511کارشناس امور دانش آموختگان امور نقل و انتقالاتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای پورشریف2702کارشناس امور دانش آموختگان (امور دانشجویی)دانشکده مدیریت
آقای فرشاد2701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده مدیریت
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
خانم شیخ سفلا1514کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم امانی1510کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم محمدی پیله ور1515کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 590 مورد.