دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای گیویان1610رئیس اداره امور اقتصادی دانش بنیانمعاونت پژوهش
-1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
خانم دکتر مطیعی1604مدیر خدمات پژوهش، نشر علم و امور آزمایشگاه هامعاونت پژوهش
خانم ملک لو1622مسئول امور پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم دکتر متین1180کمیته برنامه علمی- مستقردر دانشگاه فنی مدیر کل برنامه علمی پدافند غیر عامل مستقر در دانشکده فنیمعاونت پژوهش
خانم مرادی1652کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
-1672کارشناس نرم افزارمعاونت پژوهش
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 590 مورد.