دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم قلی پور6643کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی - دانشکده شیمی
آقای بهارلوئی6638کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
خانم طهوری6637کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
آقای چوبداری6619کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی
دفتر حراست6805دفتر حراست(پژوهشگاه) مجتمع آزمایشگاهی شهید فخری زاده
سانترال مرکزی1000-1009
خانم معین1459پیمانکار
نمایش 581 تا 587 مورد از کل 587 مورد.