دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
2522کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلیدانشکده مدیریت
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 3دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 5 غربیدانشکده علوم انسانی
-1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
-1671مسئول نرم ­افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
-2402حسابدار دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
-2541متصدی امور آموزشیدانشکده مدیریت
-2700رئیس اداره امور دانشجوییدانشکده مدیریت
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 587 مورد.