دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
-2541متصدی امور آموزشیدانشکده مدیریت
-5550مدیر آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
-6530مسئول امتحاناتدانشکده شیمی
-5531کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
-1581کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
-1109مسئول راه اندازی مدارس مهارتی واحدریاست
-1222کارشناس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
-1672کارشناس نرم افزارمعاونت پژوهش
-8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
-1107مسئول دفتردانشکده علوم و فنون دریایی
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 591 مورد.