دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 37105---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط24105آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
آبدارخانه- ط- 36103طبقه سومدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه- ط- 46104طبقه چهارمدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه- ط- 56105طبقه پنجمدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 31 تا 40 مورد از کل 590 مورد.