دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
آبدارخانه- ط- 36103طبقه سومدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه- ط- 46104طبقه چهارمدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه- ط- 56105طبقه پنجمدانشکده شیمی و علوم پایه
آبدارخانه- ط-16106طبقه اولدانشکده شیمی و علوم پایه
آذرکیانی1210کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری درمقاطع کارشناسیدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
آقای قادری1360رئیس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
نمایش 41 تا 50 مورد از کل 591 مورد.