دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم لهردی-کارشناس امور آموزشیدانشکده برق و کامپیوتر
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده علوم انسانی
خانم محتشم نیا1635کارشناس نشریاتمعاونت پژوهش و فناوری
خانم محمدخانی5530کارشناس آموزش(مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده برق و کامپیوتر
خانم محمدی پیله ور1515کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم محمودی زرندی1295کارگزین هئات علمیمعاونت آموزش
خانم مدیری6652کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم مرادی1632کارشناس امور خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم مرادی1652کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
نمایش 491 تا 500 مورد از کل 587 مورد.