دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم معاونی7304مدیرگروه زبان ایتالیایی ، اسپانیایی و زبان روسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم معتمدهاشمی6614کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی
خانم معصومی6653 6647کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم معصومی گودرزی6615کارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم معین1459پیمانکار
خانم مفرج1361کارشناس اداره حقوقمعاونت اداری و مالی
خانم مقدم چرگری نژاد9511کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
خانم ملک لو1622مسئول امور پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم ملکی1583کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
خانم ملکی1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی
نمایش 501 تا 510 مورد از کل 587 مورد.