دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
آقای حاجیلو4701کارشناس فارغ التحصیلاندانشکده فنی و مهندسی
آقای حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنتدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای حسن زاده4804حراستدانشکده فنی و مهندسی
آقای حسین احمدی1860رئیس اداره تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای حسینی روشن5521کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی نصب1553کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
نمایش 81 تا 90 مورد از کل 591 مورد.