دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای خدابنده1331حسابدار اداره درآمدمعاونت اداری و مالی
خانم ولی پور1340رییس اداره رسیدگی به اسناد (هزینه)معاونت اداری و مالی
خانم زهرا لطیفی1341کارشناس اداره هزینهمعاونت اداری و مالی
خانم سعادتی1342حسابدار اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
خانم ابوالحسنی1350رئیس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
خانم احمدی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
خانم سرخه1352کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای قادری1360رئیس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
خانم مفرج1361کارشناس اداره حقوقمعاونت اداری و مالی
آقای یزدان پناه1362کارشناس اداره حقوق و دستمزدمعاونت اداری و مالی
نمایش 101 تا 110 مورد از کل 590 مورد.