دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بدر نژاد-رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
خانم قربانی-مدیر امور آموزشیدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای رضوی حائری-کارشناس اتاق اساتیددانشکده فنی و مهندسی
خانم زارعی اسفند آباد-کارشناس حسابداریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای امجد احمدی-راننده در اداره راه و ترابریمعاونت اداری و مالی
خانم فتحی حاجی آقا-کارشناس پژوهشمعاونت پژوهش
خانم غیابی ثمرین-کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
خانم ع احدی-کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
خانم قاسم زاده تکیه-کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
خانم قلی پور-کارشناس آزمایشگاهآزمایشگاه مرکزی - دانشکده شیمی
نمایش 11 تا 20 مورد از کل 591 مورد.