دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم روشن دل6649کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم کیائی6651کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم مدیری6652کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم معصومی6653 6647کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم لطفعلی زاده6700مسئول امور دانشجوییدانشکده شیمی و علوم پایه
خانم سرابی اینانلو6704کارشناس امور فرهنگیدانشکده شیمی و علوم پایه
بسیج برادران6705بسیج دانشکده شیمیدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاستدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای پناهی6804حراستدانشکده شیمی و علوم پایه
نمایش 491 تا 500 مورد از کل 587 مورد.