دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دفتر حراست6805دفتر حراست(پژوهشگاه) مجتمع آزمایشگاهی شهید فخری زاده
حفاظت فیزیکی برادران6806حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
اتاق استراحت حفاظت فیزیکی6807حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی و علوم پایه
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 37105---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 47106---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 57107---------------دانشکده زبانهای خارجی
نمایش 501 تا 510 مورد از کل 587 مورد.