دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مشاغی7200کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر رشتچی7300مدیر گروه تمامی رشته ها و گرایش ها در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم توانا7302مدیرگروه زبان ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم معاونی7304مدیرگروه زبان ایتالیایی ، اسپانیایی و زبان روسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر شجاعی7305مدیر گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم صدیقی7400مسئول حسابداری دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 511 تا 520 مورد از کل 587 مورد.