دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم طاهری7500مدیر امور آموزشی پژوهشی و فناوریدانشکده زبانهای خارجی
خانم شجاعی قاهان7511کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
آقای قناعتچی7512متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم شجاعی7520کارشناس امور آموزسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم حیدری7530کارشناس امور آموزسی ( مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
خانم آشوری7550مسئول برنامه ریزی دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم روشن ضمیر7600مسئول پژوهشدانشکده زبانهای خارجی
خانم خزلی7612کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 521 تا 530 مورد از کل 587 مورد.