دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم خزلی7612کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم افشار7700مسئول امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر دریغ7800سرپرست دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
آقای قناعتچی7801متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر حقانی7802معاون آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
آقای محمدی7804حراستدانشکده زبانهای خارجی
نمایش 531 تا 540 مورد از کل 590 مورد.