دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده علوم انسانی
انتظامات برادران7806انتظامات برادراندانشکده علوم انسانی
آقای محمدی8000مسئول روابط عمومیحوزه ریاست
آقای نصیری8001متصدی امور دفتری کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیحوزه ریاست
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای دکتر معرفت8300مدیر گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
خانم حاجی عبدالباقی8301مدیر گروه قرآن و حدیثدانشکده الهیات
خانم دکتر ابراهیمی8302مدیر گروه ادیاندانشکده الهیات
خانم فرخی8303کارشناس گروه معارف اسلامیدانشکده الهیات
نمایش 541 تا 550 مورد از کل 590 مورد.