دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
اقای دکتر ابراهیم8802معاون دانشکدهدانشکده الهیات
آقای دکتر سید وکیلی8803سرپرست پژوهش و فناوریدانشکده الهیات و معارف اسلامی
-9101دبیرخانهدانشکده علوم زیستی
-9200متصدی امور کلاس هادانشکده علوم و فنون دریایی
آقای محمدی طامه9201اتاق اساتیددانشکده علوم زیستی
خانم دکتر حسینی9300مدیر گروه میکروبیولوژیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر زعیم دار9301مدیر گروه محیط زیستدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر موحدی9302مدیر گروه بیوشیمی و سلولی ملکولیدانشکده علوم فنون دریایی
خانم دکتر صداقتی9303مدیر گروه صنایع غذاییدانشکده علوم فنون دریایی
خانم دکتر جعفری مرندی9304سرپرست گروه زیست شناسی سلولی، ملکولی ،دبیری زیست شناسی ،ژنتیک ،آموزش زیست شناسی و زیست شناسی عمومیدانشکده زیست شناسی
نمایش 561 تا 570 مورد از کل 590 مورد.