دفتر تلفن جدید

نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم مهریاد9400امور مالیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم صبیحی9401مسئول مالیدانشکده علوم زیستی
خانم خزائی9500مدیر امور آموزشی دانشکده علوم زیستیدانشکده علوم زیستی
خانم پور حسین9510کارشناس آموزش دانش آموختگاندانشکده علوم زیستی
خانم مقدم چرگری نژاد9511کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم زیستی
خانم جلالی9512کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم دانشور9513کارشناس آموزشدانشکده علوم زیستی
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم صادقی9521مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم زیستی
خانم م احدی9530کارشناس امور آموزشی و مسئول امتحانات و ثبت نمراتدانشکده علوم زیستی
نمایش 571 تا 580 مورد از کل 590 مورد.